ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-LEARNING

Η πλατφόρμα e-learning του SINTRA θα υποστηρίζει την πιλοτική μεικτή κατάρτιση των ομάδων στόχων του έργου και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων εργοδοτών και εργαζομένων στην ενδοεπιχειρηματικότητα με έμφαση στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα μετά το πέρας του έργου.