ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανάλυση των εθνικών πολιτικών και πρακτικών στον τομέα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας από μια ενδοεπιχειρηματική σκοπιά και εντοπισμός σχετικών καλών πρακτικών, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικοί πόροι για εργοδότες και εργαζόμενους.
Ανάπτυξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και εκπαιδευτικών πόρων για εργοδότες και εργαζόμενους σχετικά με την ενδοεπιχειρηματικότητα που εστιάζει στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη από εκπροσώπους φορέων ενδοεπιχειρηματικών project με έμφαση στη βιωσιμότητα
Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης, η οποία θα παρέχει στις ομάδες στόχου τους εκπαιδευτικούς πόρους που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.
Καινοτόμος εργαλειοθήκη για την υποστήριξη των εκπροσώπων οργανισμών και επιχειρήσεων προκειμένου να συλλέγουν ιδέες και να τροποποιούν προϊόντα, υπηρεσίες και οργανωσιακές διαδικασίες, ώστε να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο βιώσιμες από κοινωνική και οικονομική σκοπιά.