Εκπαιδευτικός Οδηγός του SINTRA – Ενδοεπιχειρηματικότητα για την Βιωσιμότητα

Εισαγωγή

Το έργο SINTRA — Achieving Sustainability through INTRApreneurship ήταν ένα διετές έργο εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης προσαρμοσμένης στις ανάγκες των εργαζομένων και των εργοδοτών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων που σχετίζονται με την ενδοεπιχειρηματικότητα προκειμένου αυτή να συμβάλει θετικά στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα.

Αυτός ο εκπαιδευτικός οδηγός έχει ως στόχο να υποστηρίξει εργοδότες, εργαζομένους, εκπαιδευτές και συμβούλους στην αξιοποίηση της ενδοεπιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων βιωσιμότητας.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υλικό του έργου, την εργαλειοθήκη και την εφαρμογή O! SINTRA, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για έργα βιωσιμότητας στο πλαίσιο οποιοδήποτε οργανισμού.

Κάθε τμήμα του οδηγού συσχετίζεται με τα άλλα τμήματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κατανοηθεί επακριβώς το περιεχόμενο του SINTRA, προκειμένου να είναι σε θέση ο κάθε χρήστης να επιλέξει τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου σχεδίου βιωσιμότητας του εκάστοτε οργανισμού.

Για να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τον Οδηγό, συνιστάται να περιηγηθείτε στις ενότητές του και στη συνέχεια να εγγραφείτε στην πλατφόρμα e-learning του SINTRA προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τους εκπαιδευτικούς πόρους του έργου.

1.0 Εκπαιδευτικό υλικό

Με βάση τις ανάγκες που αναλύθηκαν και προσδιορίστηκαν μέσω της διεξαγωγής ερευνών σε όλες τις χώρες εταίρους του έργου, παρήχθη το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικές ενότητες αντιστοιχούν σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας-στόχου του έργου σχετικά με την ενίσχυση της βιωσιμότητας μέσω της Ενδοεπιχειρηματικότητας.

1.1 Εκπαιδευτικές ενότητες

Οι παρακάτω έξι ενότητες έχουν ως στόχο να δώσουν το θεωρητικό υπόβαθρο και νέες ιδέες για την αξιοποίηση της Ενδοεπιχειρηματικότητας στην ενίσχυση της βιωσιμότητας.
1. Κατανόηση του οργανωσιακού πλαισίου και του δυναμικού του για ανάπτυξη προσανατολισμένη στη βιωσιμότητα.
2. Αρχική αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενδοεπιχειρηματικών πρωτοβουλιών στη βιωσιμότητα.
3. Προσδιορισμός ευκαιριών και προοπτικών καινοτομίας που εστιάζουν στη βιωσιμότητα χρησιμοποιώντας εσωτερικές και εξωτερικές πηγές ιδεών.
4. Αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ατόμου να καινοτομεί και να προσθέτει «αξία βιωσιμότητας».
5. Προβολή των πλεονεκτημάτων των ενδοεπιχειρηματικών ιδεών και τρόποι συνεργασίας με τη διοίκηση ενός οργανισμού σε θέματα βιωσιμότητας.
6. Δημιουργία και λειτουργία ενδοεπιχειρηματικών ομάδων εντός των οργανισμών για ανάπτυξη προσανατολισμένη στη βιωσιμότητα.

1.2 Μελέτες περίπτωσης

Οι μελέτες περίπτωσης αναφορικά με οργανισμούς στις χώρες των εταίρων του έργου δίνουν ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί η Ενδοεπιχειρηματικότητα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας.
Οι μελέτες περίπτωσης του SINTRA δημιουργήθηκαν με βάση συγκεκριμένες καλές πρακτικές στον τομέα της Ενδοεπιχειρηματικότητας με προσανατολισμό στη βιωσιμότητα και αφορούν έργα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των έξι χωρών που συμμετείχαν στο SINTRA.

Μελέτη περίπτωσης Τομέας Χώρα
Eco – Mobility Έρευνα και ανάπτυξη Βουλγαρία
ENTRETOUR – Ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στον Τουρισμό Πανεπιστήμιο Βουλγαρία
Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Κροατία
Διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης στον όμιλο INA Εταιρεία πετρελαιοειδών Κροατία
Στρατηγική περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην Ο-Ι Estonia Μεταποίηση Εσθονία
Green Tiger

Ίδρυμα Let’s do it

Ίδρυμα Εσθονία
Ενδοεπιχειρηματική ανάπτυξη στην Pristis Ltd. Επιχείρηση Εσθονία
Ανάπλαση και ενίσχυση δημοτικής γης – Δήμος Βριλησσίων Δήμος Ελλάδα
Βιωσιμότητα στην παραγωγή μαρμάρου Επιχείρηση Ελλάδα
Υλοποίηση των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών από τον Δήμο Kopavogur Δήμος Ισλανδία
Ενδοεπιχειρηματικότητα στην περιβαλλοντική ανάπτυξη Τράπεζα Ισλανδία
Cargill Επιχείρηση – Παραγωγή και διανομή προϊόντων Πορτογαλία
HFA Επιχείρηση – Παραγωγή ηλεκτρικών συσκευών Πορτογαλία

2.0 Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Η διάρκεια των εργαστηρίων στο πλαίσιο του έργου ήταν περίπου 25 ώρες και υλοποιήθηκαν με διάφορες μορφές (διά ζώσης, διαδικτυακά, μεικτή κατάρτιση), αναλόγως με τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες των συμμετεχόντων.
Η υλοποίηση σχετικών εργαστηρίων πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού· ωστόσο, οι εκπαιδευτές πρέπει να συμπεριλαμβάνουν σε αυτά τρόπους για την ενίσχυση των πρακτικών δεξιοτήτων παράλληλα με την θεωρητική κατάρτιση.

2.1 Η ιδανική υλοποίηση της εκπαίδευσης

Συνιστάται το εκπαιδευτικό υλικό του SINTRA να παρέχεται στο πλαίσιο ενός προγράμματος μικτής κατάρτισης χρησιμοποιώντας τόσο την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, όσο και τις διά ζήσης συνεδρίες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να μελετήσουν το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας e-learning του έργου, να λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις αποκτηθείσες γνώσεις μέσω ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης και να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές συνεδρίες προκειμένου να μάθουν να εργάζονται στο πλαίσιο ενδο-οργανωσιακών ομάδων.

2.2 Εκπαιδευτικές ενότητες

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου παρέχουν μια εξαιρετική θεωρητική και πρακτική επισκόπηση των ενδοεπιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο των ενοτήτων, οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα παραδείγματα υποστηρίζουν την κατανόηση και την ανάπτυξη των ενδοεπιχειρηματικών δεξιοτήτων.

2.2.1 Παραδείγματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Οι μαθησιακές δραστηριότητες δίνουν στην εκπαίδευση έναν βαθύτερο σκοπό και συνιστάται να δοθεί χρόνος και χώρος κατά τη διάρκεια της κατάρτισης για τις μαθησιακές δραστηριότητες.
Ο καλύτερος τρόπος πρόσβασης στις δραστηριότητες είναι να συνδεθείτε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και να επιλέξετε κάποια ή όλες από τις παρακάτω μαθησιακές δραστηριότητες.

  • Ενότητα 1 – Κατανόηση του οργανωσιακού πλαισίου – Κεφάλαιο 5 – Εκπαιδευτικό υλικό – Δραστηριότητα 1 – Για να γίνει κατανοητό το οργανωσιακό πλαίσιο.
  • Ενότητα 1 – Κατανόηση του οργανωσιακού πλαισίου – Κεφάλαιο 5 – Εκπαιδευτικό υλικό – Δραστηριότητα 2 –Ενδοεπιχειρηματικές πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών.
  • Ενότητα 1 – Κατανόηση του οργανωσιακού πλαισίου – Κεφάλαιο 5 – Εκπαιδευτικό υλικό – Δραστηριότητα 3 – Ενδοεπιχειρηματικές πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών II
  • Ενότητα 4 – Αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ατόμου να καινοτομεί και να προσθέτει «αξία βιωσιμότητας» – Παράρτημα 1 – Ο προσωπικός μηχανισμός καινοτομίας του SINTRA
  • Ενότητα 4 – Αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ατόμου να καινοτομεί και να προσθέτει «αξία βιωσιμότητας» – Παράρτημα 2 – Προσωπικό σχέδιο για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του ατόμου να καινοτομεί
  • Ενότητα 4 – Αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ατόμου να καινοτομεί και να προσθέτει «αξία βιωσιμότητας» – Παράρτημα 3 – Καμβάς πρότασης αξίας.
  • Ενότητα 6 – Δημιουργία και λειτουργία ενδοεπιχειρηματικών ομάδων εντός των οργανισμών για ανάπτυξη προσανατολισμένη στη βιωσιμότητα – Κεφάλαιο 5 – Προτεινόμενες ομαδικές δραστηριότητες – Προσομοίωση υποθετικής λειτουργίας SDC
  • Ενότητα 6 – Δημιουργία και λειτουργία ενδοεπιχειρηματικών ομάδων εντός των οργανισμών για ανάπτυξη προσανατολισμένη στη βιωσιμότητα – Κεφάλαιο 5 – Προτεινόμενες ομαδικές δραστηριότητες – Σχέδιο προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης

2.3 Χρήση των μελετών περίπτωσης

Οι μελέτες περίπτωσης είναι επωφελείς ως παραδείγματα καλών ενδοεπιχειρηματικών πρακτικών για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας σε διαφορετικά οργανωσιακά πλαίσια. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες μπορούν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά εργαστήρια προκειμένου να κατανοήσουν και να αποκτήσουν ιδέες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες βιωσιμότητας.

2.4 Ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, οι συμμετέχοντες μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης για να αξιολογήσουν την κατανόησή τους στο περιεχόμενο κάθε ενότητας και να λάβουν άμεση ανατροφοδότηση.

2.5 Χρήση γλωσσάριου

Το γλωσσάριο παρέχει γενικές εξηγήσεις των εννοιών που χρησιμοποιούνται στο εκπαιδευτικό υλικό του έργου. Είναι καλό να το μελετήσετε πριν ξεκινήσετε τη μελέτη των εκπαιδευτικών ενοτήτων ή να το χρησιμοποιείτε παράλληλα με τις εκπαιδευτικές ενότητες.

2.6 Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα έχει μια λίστα με πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

2.7 Εκπαιδευτές

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων σχετικά με τη βιωσιμότητα εντός ενός οργανισμού, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν πλήρως αυτόν τον Οδηγό και να συνδεθούν με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για να κατανοήσουν καλύτερα τη ροή των εκπαιδευτικών ενοτήτων και του υποστηρικτικού υλικού.

2.8 Επιλογή συμμετεχόντων

Μπορείτε να επιλέξετε 3 έως 4 άτομα από κάθε οργανισμό που επιθυμεί να συμμετάσχει στα εκπαιδευτικά εργαστήρια για την ανάπτυξη ενδοεπιχειρηματικών δεξιοτήτων. Το ιδανικό είναι στην κάθε ομάδα να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της διοίκησης του εκάστοτε οργανισμού.
Όσοι ενδιαφέρονται για το εκπαιδευτικό υλικό του SINTRA μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου και να επιλέξουν μερικές ή όλες τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές ενότητες.

Η πλατφόρμα e-learning του έργου είναι κατάλληλη για χρήση στο πλαίσιο μεικτής ή αμιγώς ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πλατφόρμα περιέχει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου SINTRA· εκπαιδευτικές ενότητες, μαθησιακές δραστηριότητες, ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, περιπτωσιολογικές μελέτες, γλωσσάριο και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό.

3.1 Εγχειρίδιο εκπαιδευτή
3.2 Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου

4.0 Εργαλειοθήκη Ανοικτής Καινοτομίας για Ενδοεπιχειρηματικότητα εστιασμένη στη Βιωσιμότητα

Σκοπός της εργαλειοθήκης του SINTRA είναι να εισαγάγει ένα σύνολο εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των ιδεών των ενδοεπιχειρηματιών και της ετοιμότητάς τους να συλλέξουν ιδέες σε μία επιχείρηση/οργανισμό με στόχο της προώθηση της Βιωσιμότητας. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να συμβάλουν στη συστηματικότερη προσέγγιση της καινοτομίας, στην παρακολούθηση της προόδου και στην εξεύρεση νέων προσεγγίσεων όσον αφορά τη βιωσιμότητα, τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε οικονομικό πλαίσιο.

4.1 Εγχειρίδιο για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οργανισμού/επιχειρηματικού μοντέλου

Το εγχειρίδιο προσφέρει ιδέες και γνώσεις για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και συνοψίζει καλές πρακτικές προώθησης της βιωσιμότητας μέσω ενδοεπιχειρηματικών πρακτικών από τις χώρες των εταίρων.

4.2 Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή νέων ταλέντων σε έργα ανοικτής καινοτομίας σε συνεργασία με ενδοεπιχειρηματίες

Το εν λόγω παραδοτέο αποτελεί μία επισκόπηση του θέματος της ανοικτής καινοτομίας και της συμμετοχής νέων ταλέντων, η οποία έχει ως στόχο να είναι χρήσιμη για την υποστήριξη των ενδοεπιχειρηματικών σχεδίων σε οργανισμούς. Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους οργανισμούς και τους ενδοεπιχειρηματίες να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους συλλογής ιδεών και πληροφοριών από διάφορες πηγές και ιδιαίτερα να προσελκύσουν νέα ταλέντα εντός και εκτός του οργανισμού για την ενίσχυση των ενδοεπιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εστιάζουν στη βιωσιμότητα από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική σκοπιά.

4.3 Εργαλειοθήκη για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των ενδοεπιχειρηματιών να συλλέγουν ιδέες με τη χρήση ανοικτών εργαλείων καινοτομίας

Σκοπός της εργαλειοθήκης του SINTRA είναι να εισαγάγει ένα σύνολο εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ενδοεπιχειρηματιών και της ετοιμότητά τους στην διαδικασία συλλογής ιδεών στο πλαίσιο μίας επιχείρησης ή σε ενός οργανισμού για την προώθηση της βιωσιμότητας. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να συμβάλουν στη συστηματικότερη προσέγγιση της καινοτομίας, στην παρακολούθηση της προόδου και στην εξεύρεση νέων προσεγγίσεων όσον αφορά τη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα.

4.3.1 Η μέθοδος στρατηγικής επιλογής Cascade

Η στρατηγική επιλογή Cascade χρησιμοποιείται συχνά για τη δημιουργία μίας διαφοροποιημένης στρατηγικής μέσω μιας σειράς ερωτήσεων.

4.3.2 Ο Καμβάς Βιώσιμου Επιχειρηματικού Μοντέλου

Ο Καμβάς Βιώσιμου Επιχειρηματικού Μοντέλου είναι ένα εργαλείο που βοηθά στη δημιουργία και υλοποίηση βιώσιμων εγχειρημάτων καινοτομίας. Είναι ένα σύστημα που σας επιτρέπει να περιγράψετε και να συνθέσετε επιχειρηματικά μοντέλα που είναι τόσο καινοτόμα όσο και βιώσιμα.

4.3.3 Το Μανιφέστο Βιωσιμότητας

Το Μανιφέστο Βιωσιμότητας παρουσιάζει το στρατηγικό σκεπτικό και το αναπτυξιακό σχέδιο για το βιώσιμο και καινοτόμο πρόγραμμα που μπορείτε να ακολουθήσετε. Υποστηρίζει την ανοικτή καινοτομία και θα βοηθήσει στο να ακολουθήσετε ένα αποδοτικό πρόγραμμα.

4.3.4 Ανάγκη βιωσιμότητας

Οι επιτυχημένες καινοτομίες ικανοποιούν μια ανάγκη — μια πραγματική και συγκεκριμένη ανάγκη των χρηστών που επί του παρόντος δεν ικανοποιείται ή θα μπορούσε να βελτιωθεί. Το εργαλείο αυτό συμβάλλει στον καθορισμό μιας ανεκπλήρωτης ανάγκης που θα οδηγήσει φυσικά σε σχετικές και βιώσιμες ιδέες ή καινοτομίες.

4.3.5 Οι Πηγές των Βιώσιμων Ιδεών

Οι Πηγές των Βιώσιμων Ιδεών είναι ένας τακτοποιημένος τρόπος ορισμού μιας ιδέας για να την συνοψίσουμε γρήγορα και συνοπτικά. Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό, καθώς θα μας βοηθήσει να θυμηθούμε την ιδέα μας, να την επικοινωνήσουμε καλύτερα στους άλλους και να πάρουμε αποφάσεις σχετικά με την ιδέα.

4.3.6 Το Πρότυπο Καινοτομίας

Το Πρότυπο Καινοτομίας βοηθά να αποσαφηνιστεί και να μεταδοθεί μια ιδέα που θα δικαιολογεί μία επένδυση χρόνου και χρήματος, προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι που σχετίζονται με διαφορετικές πτυχές της βιωσιμότητας.

4.3.7 Τεχνική Αξιολόγηση Βιωσιμότητας

Αυτή η τεχνική έχει σχεδιαστεί για ένα συνεργατικό περιβάλλον.

5.0 Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συνιστάται ο συνδυασμός των εκπαιδευτικών εργαστηρίων του SINTRA με συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε εργαζομένους και εργοδότες για την ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοβουλιών ενδοεπιχειρηματικότητας προσανατολισμένων στη βιωσιμότητα.
Η εργαλειοθήκη Ανοικτής Καινοτομίας του SINTRA είναι πολύ χρήσιμη κατά τη διάρκεια της παροχής συμβουλών και της υλοποίησης έργων βιωσιμότητας. Η εφαρμογή Ο! Sintra είναι επίσης ιδιαιτέρως χρήσιμη για τη συλλογή και τη διαχείριση καινοτόμων ιδεών από εργαζόμενους που μπορούν να οδηγήσουν στην επόμενη καινοτόμο προσπάθεια για βιωσιμότητα.

5.1 Οργάνωση συμβουλευτικών συνεδριών

Οι συμβουλευτικές συνεδρίες θα πρέπει να υλοποιούνται με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών κάθε οργανισμού και ενδοεπιχειρησιακής ομάδας. Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά ή δια ζώσης. Μια μικτή προσέγγιση μπορεί επίσης να είναι κατάλληλη. Ο χρόνος για την παροχή της συμβουλευτικής πρέπει να καθορίζεται αναλόγως με το πόσο εκτεταμένο ή περίπλοκο είναι το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης και την πραγματική ανάγκη για παροχή συμβουλών και υποστήριξης.

6.0 Η εφαρμογή Ο! Sintra

Το Ο! Sintra είναι μία online εφαρμογή για τη συλλογή ιδεών, εισροών και τάσεων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα από τους ανθρώπους ενός οργανισμού. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο μέσω Η/Υ όσο και μέσω κινητών τηλεφώνων.

6.1 Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή O! SINTRA

Η εφαρμογή απαιτεί εγγραφή για τους χρήστες. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν όνομα χρήστη – username και εικόνα προφίλ.
Η εφαρμογή επιτρέπει την απλή ανάρτηση ιδεών με βάση τη ρύθμιση. Οι ιδέες που δημοσιεύονται μπορεί να είναι ορατές σε όλους και οι άλλοι χρήστες μπορούν να κάνουν προτάσεις, να τις διαμοιράζονται με άλλους και να κάνουν Like. Ο χρήστης μπορεί να δημοσιεύσει την ιδέα και Ανώνυμα.

Χρήση
Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασία 2 βημάτων.

Βήμα 1: Η ίδια η εφαρμογή χρησιμοποιείται για τη συλλογή των ιδεών από τους εργαζόμενους/χρήστες.

Βήμα 2: Οι ιδέες που συγκεντρώθηκαν φιλτράρονται και οι επιλεγμένες ιδέες συζητούνται περαιτέρω χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη του SINTRA με τους υπαλλήλους/χρήστες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών.

Ρυθμίσεις
Για να ρυθμίσετε την εφαρμογή για εταιρική χρήση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι τρόποι:

Ρύθμιση 1:
Ο οργανισμός μπορεί να ρυθμίσει την εφαρμογή για να συλλέξει ιδέες, καθορίζοντας ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και χρειάζεται φρέσκες ιδέες. Γι’ αυτή τη χρήση, ορίζεται το πρόβλημα, οι τυχόν απαιτήσεις, το χρονικό όριο και ενσωματώνεται η εφαρμογή στο intranet του εκάστοτε οργανισμού, ζητώντας αργότερα από τους εργαζόμενους/χρήστες να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για να δημοσιεύσουν τις ιδέες τους.

Ρύθμιση 2:
Ο οργανισμός μπορεί με παρόμοιο τρόπο να οργανώσει έναν διαγωνισμό για τη συλλογή ιδεών στο intranet.

Ρύθμιση 3:
Ο οργανισμός μπορεί να αξιοποιεί την εφαρμογή σε τακτική βάση π.χ. μηνιαίως ή ετησίως για τη συλλογή ιδεών εγκαθιστώντας την στο intranet του.