ΤΟ ΕΡΓΟ

Το SINTRA αναπτύσσει εξατομικευμένους και καινοτόμους εκπαιδευτικούς πόρους και εργαλεία που στοχεύουν στην υποστήριξη των οργανισμών του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εφαρμόζουν ενδοεπιχειρηματικές πρακτικές με έμφαση στη βιωσιμότητα.

Οι στόχοι του SINTRA είναι:

Η καλύτερη κατανόηση του πλαισίου σε ό,τι αφορά τις εθνικές πολιτικές και πρακτικές στον τομέα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας από μια ενδοεπιχειρηματική προοπτική και ο εντοπισμός των υφιστάμενων κενών στην ενδοεπιχειρηματική νοοτροπία σε επίπεδο οργανισμών.
Η εκπόνηση μίας καινοτόμου εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εργαλείων και υλικού και η παροχή συμβουλευτικής σε μια ενιαία, ολοκληρωμένη προσέγγιση, προκειμένου να ενισχυθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των οργανισμών και η κοινωνική και επιχειρηματική τους βιωσιμότητα.
Η κάλυψη των αναγκών των οργανισμών διοργανώνοντας σχετικά πιλοτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενισχύοντας τις ενδοεπιχειρηματικές προσπάθειες που θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε νέα ή τροποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες με θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα.
Η μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλες χώρες μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και η δημιουργία μίας ανοιχτής και καινοτόμου εργαλειοθήκης για την ενδοεπιχειρηματικότητα.

Προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτών των στόχων, το SINTRA προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

Ανάλυση των εθνικών πολιτικών και πρακτικών στον τομέα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας από μια ενδοεπιχειρηματική σκοπιά και εντοπισμός σχετικών καλών πρακτικών, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικοί πόροι για εργοδότες και εργαζόμενους.
Ανάπτυξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, μεθοδολογίας και περιεχομένου για εργοδότες και εργαζόμενους σχετικά με την ενδοεπιχειρηματικότητα που εστιάζει στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργοδοτών και των εργαζομένων στην ενδοεπιχειρηματικότητα μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών εργαστηρίων και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Ανάπτυξη μιας Διαδραστικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης, η οποία θα υποστηρίζει την πιλοτική μεικτή κατάρτιση των ομάδων στόχων του έργου και την εξ’ αποστάσεως κατάρτιση ενδιαφερομένων για την ενδοεπιχειρηματικότητα εργοδοτών και εργαζομένων μετά το πέρας του έργου.
Ανάπτυξη μιας ανοιχτής καινοτόμου εργαλειοθήκης, η οποία αναμένεται να βοηθήσει τους εργαζομένους να συλλέγουν ιδέες και να τροποποιούν προϊόντα, υπηρεσίες και οργανωσιακές διαδικασίες, ώστε να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο βιώσιμες από κοινωνική και οικονομική σκοπιά.