Το έργο «SINTRA – Achieving Sustainability through INTRApreneurship» είναι ένα έργο Erasmus + (Key Action 2: Στρατηγικές Συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων) διάρκειας 24 μηνών σχεδιασμένο για να παράσχει μία ολοκληρωμένη υποστήριξη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των οργανισμών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και συμπεριφορών που σχετίζονται με την ενδοεπιχειρηματικότητα με απώτερο στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους.
Η Βιωσιμότητα αναφέρεται γενικά στην επίδραση που έχουν οι πολιτικές και οι πρακτικές ενός οργανισμού στο περιβάλλον και την κοινωνία και σχετίζεται στενά με την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού. H Ενδοεπιχειρηματικότητα είναι η πρακτική της υιοθέτησης επιχειρηματικών συμπεριφορών από τους υπαλλήλους ενός οργανισμού προς την κατεύθυνση της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.
Το SINTRA αναπτύσσει εξατομικευμένους και καινοτόμους εκπαιδευτικούς πόρους και εργαλεία που στοχεύουν στην υποστήριξη των οργανισμών του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εφαρμόζουν ενδοεπιχειρηματικές πρακτικές με έμφαση στη βιωσιμότητα.

Στόχοι

Ενδοεπιχειρηματική σκοπιά

Καλύτερη κατανόηση του πλαισίου σε ό,τι αφορά τις εθνικές πολιτικές και πρακτικές στον τομέα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας από μια ενδοεπιχειρηματική προοπτική και ο εντοπισμός των υφιστάμενων κενών στην ενδοεπιχειρηματική νοοτροπία σε επίπεδο οργανισμών.

Καινοτόμος εκπαίδευση

Εκπόνηση μίας καινοτόμου εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εργαλείων και υλικού και η παροχή συμβουλευτικής σε μια ενιαία, ολοκληρωμένη προσέγγιση, προκειμένου να ενισχυθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των οργανισμών και η κοινωνική και επιχειρηματική τους βιωσιμότητα.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια με έμφαση στη Βιωσιμότητα

Κάλυψη των αναγκών των οργανισμών διοργανώνοντας σχετικά πιλοτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενισχύοντας τις ενδοεπιχειρηματικές προσπάθειες που θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε νέα ή τροποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες με θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα.

Μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου

Μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλες χώρες μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και η δημιουργία μίας ανοιχτής και καινοτόμου εργαλειοθήκης για την ενδοεπιχειρηματικότητα.

Αποτελέσματα

Ανάλυση των εθνικών πολιτικών και πρακτικών στον τομέα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας από μια ενδοεπιχειρηματική σκοπιά και εντοπισμός σχετικών καλών πρακτικών, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικοί πόροι για εργοδότες και εργαζόμενους.
Ανάπτυξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και εκπαιδευτικών πόρων για εργοδότες και εργαζόμενους σχετικά με την ενδοεπιχειρηματικότητα που εστιάζει στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη από εκπροσώπους φορέων ενδοεπιχειρηματικών project με έμφαση στη βιωσιμότητα
Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης, η οποία θα παρέχει στις ομάδες στόχου τους εκπαιδευτικούς πόρους που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.
Καινοτόμος εργαλειοθήκη για την υποστήριξη των εκπροσώπων οργανισμών και επιχειρήσεων προκειμένου να συλλέγουν ιδέες και να τροποποιούν προϊόντα, υπηρεσίες και οργανωσιακές διαδικασίες, ώστε να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο βιώσιμες από κοινωνική και οικονομική σκοπιά.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-LEARNING

Η πλατφόρμα e-learning του SINTRA θα υποστηρίζει την πιλοτική μεικτή κατάρτιση των ομάδων στόχων του έργου και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων εργοδοτών και εργαζομένων στην ενδοεπιχειρηματικότητα με έμφαση στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα μετά το πέρας του έργου.

O! SINTRA APP

Η εφαρμογή O! SINTRA αναμένεται να υποστηρίξει εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων προκειμένου να συλλέγουν ιδέες και να τροποποιούν προϊόντα, υπηρεσίες και οργανωσιακές διαδικασίες, ώστε να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο βιώσιμες από κοινωνική και οικονομική σκοπιά.

ΝΕΑ

ΝΕΑ
30 Αυγούστου, 2022

Ολοκληρώθηκε το 4ο newsletter του έργου!

Μπορείτε να το διαβάσετε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: SINTRA_newsletter 4 – GR
ΝΕΑ
3 Φεβρουαρίου, 2022

Ολοκληρώθηκε το 3ο newsletter του έργου!

Μπορείτε να το διαβάσετε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: SINTRA_newsletter 3 - GR
ΝΕΑ
29 Ιουνίου, 2021

Ολοκληρώθηκε το 2ο newsletter του έργου!

Μπορείτε να το διαβάσετε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: SINTRA_newsletter 2 - Greek