SINTRA – Постигане на устойчивост чрез вътрешно предприемачество е 24-месечен проект по програма Еразъм + (KA2: Стратегически партньорства за обучение на възрастни), предназначен да осигури интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите на организациите за развитие на умения, компетентности и нагласи, свързани с вътрешното предприемачество, както за служителите, така и за работодателите за подобряване на организационната устойчивост.
Устойчивостта в бизнеса обикновено се отнася до ефекта на политиките и практиките на организацията върху околната среда и обществото. Наред с това, тя е тясно свързана с жизнеспособността и конкурентоспособността на самата организация. Вътрешното предприемачество е практиката на възприемане на предприемаческо поведение в рамките на установена организация от страна на нейните служители за генерирате на иновативни продукти или услуги.
Проект SINTRA разработва специално иновативни учебни ресурси и инструменти, насочени към подкрепа на вътрешно предприемачество, ориентирано към постигане на устойчивост в организациите в бизнес, гражданския или публичния сектор в Европа.

Целите

По-добро разбиране на националния и секторния контекст в областта на екологичната, социалната и икономическата устойчивост от вътрешнопредприемаческа гледна точка и идентифициране на съществуващите несъответствия във вътрешнопредприемаческото мислене на организационно равнище.

Разработване на иновативна обучителна методология, средства и материали, съчетаващи процесите на фокусирано върху устойчивостта вътрешнопредприемаческо обучение и консултиране в един интегриран подход, за да се подобри въздействието на организациите върху околната среда и тяхната социална и бизнес устойчивост.

Адресиране на нуждите на организациите чрез предоставяне на пилотни обучителни семинари и консултантски услуги, ориентирани към устойчивост, които насърчават вътрешнопредприемаческите усилия, които в крайна сметка могат да доведат до нови или модифицирани продукти и услуги с положително въздействие върху устойчивостта.

Трансфериране на резултатите от проекта в други страни чрез създаване на платформа за електронно обучение и осигуряване на набор от инструменти за отворени иновации, насочени към фокусирано върху устойчивостта вътрешно предприемачество.

Резултати

Анализ на несъответствията в национален и секторен контекст в областта на екологичната, социалната и икономическата устойчивост от вътрешнопредприемаческа гледна точка и идентифициране на адекватни добри практики, които могат да се използват като обучителни ресурси за работодателите и служителите.
Учебна програма и обучителни ресурси по проект SINTRA за ориентирано към устойчивост вътрешнопредприемаческо обучение на служители и работодатели.
Консултиране за разработване на ориентирани към устойчивост вътрешнопредприемачески задания от представители на организациите.
Платформа за електронно обучение по проект SINTRA за предоставяне на достъп до обучителни ресурси, разработени в рамките на проекта за ползване от целевите групи и заинтересовани крайни потребители.
Набор от инструменти за отворени иновации, който ще помогне на представителите на организациите да събират идеи и да модифицират продукти, услуги и организационни процеси, за да бъдат по-екологични и по-устойчиви в социално и икономическо отношение.

Ε-Learning platform

SINTRA e-learning platform will facilitate the pilot blended learning of the project’s target groups and the distance learning of interested employers and employees in sustainability-focused intrapreneurship after the project conclusion.

O! SINTRA Application

O! SINTRA Application will help employees in organisations to collect ideas and modify products, services and organisational processes to be more environmentally friendly and more sustainable in social and economic terms.

Новини

Новини
август 30, 2022

Вече излезе 4-рият бюлетин на проекта!

За да видите 4-рия бюлетин на проект SINTRA, кликнете върху долния линк: SINTRA_newsletter 4
Новини
април 12, 2022

Вече излезе 3-рият бюлетин на проекта!

За да видите 3-рия бюлетин на проект SINTRA, кликнете върху долния линк: SINTRA_newsletter 3
Новини
юни 29, 2021

Вече излезе 2-рият бюлетин на проекта!

За да видите 2-рия бюлетин на проект SINTRA, кликнете върху долния линк: SINTRA Newsletter BG