Резултати

Анализ на несъответствията в национален и секторен контекст в областта на екологичната, социалната и икономическата устойчивост от вътрешнопредприемаческа гледна точка и идентифициране на адекватни добри практики, които могат да се използват като обучителни ресурси за работодателите и служителите.
Учебна програма и обучителни ресурси по проект SINTRA за ориентирано към устойчивост вътрешнопредприемаческо обучение на служители и работодатели.
Консултиране за разработване на ориентирани към устойчивост вътрешнопредприемачески задания от представители на организациите.
Платформа за електронно обучение по проект SINTRA за предоставяне на достъп до обучителни ресурси, разработени в рамките на проекта за ползване от целевите групи и заинтересовани крайни потребители.
Набор от инструменти за отворени иновации, който ще помогне на представителите на организациите да събират идеи и да модифицират продукти, услуги и организационни процеси, за да бъдат по-екологични и по-устойчиви в социално и икономическо отношение.