Партньори

Консорциумът по проект SINTRA се състои от седем партньорски организации от шест държави (Исландия, България, Хърватия, Естония, Гърция и Португалия), подробности за които са предоставени по-долу.

Координатор на проекта

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi (Центърът за учене през целия живот в региона на Западна Исландия) е публична организация с нестопанска цел, собственост на общините в района, местните профсъюзи, колежи и някои ключови компании. Центърът е основан на 19 февруари 1999 г. и получава частична субсидия от исландското Министерство на образованието, науката и културата за дейността си. Основателите на Símenntunarmiðstöðin са общо 34 на брой, вкл. общини, фирми и институции в района.

Основната цел на Símenntunarmiðstöðin е да насърчава и подпомага продължаващото обучение в западната част на Исландия, като се обръща специално внимание на подкрепата за продължаващо обучение, повишаването на квалификацията, както и благосъстояние на населението. Центърът предоставя курсове за безработни лица и / или нискоквалифицирани служители, продължаващо обучение за квалифициран персонал и други образователни услуги и предлага различни курсове за обучение на възрастни и младежи над училищна възраст. Курсовете се изготвят в сътрудничество с други образователни институции и организации. Наред с това, Símenntunarmiðstöðin е насочен към онези, които не са завършили своето средно образование. Тази целева група обхваща 40% от хората на пазара на труда, въпреки че съотношението варира за различните години и региони. Хората от тази група често не са мотивирани да посещават училище и една от важните задачи на Центъра е да намери и използва нови методи, за да мотивира хората да продължат и завършат образованието си.

www.simenntun.is

APOPSI S.A. е основан през 1995 г. и работи в областта на професионалното обучение, кариерното консултиране и информационните технологии. APOPSI е един от най-големите центрове за професионално обучение и учене през целия живот в Гърция, който работи в национален мащаб. Базиран е в Пирея, Гърция и има поделения в гр. Патра и Нафплио. Организацията има и филиал в Букурещ, Румъния (APOPSI ROMANIA S.A.), която също предоставя услуги в областта на професионалното обучение, кариерното и бизнес консултирането и информационните технологии.

  • Професионално обучение за безработни, служители и самостоятелно заети лица под формата на присъствено, смесено обучение или електронно обучение.
  • Кариерно консултиране и подкрепа за безработни и служители по въпроси като проучване на професионалните интереси, компетенции и умения, професионално ориентиране, връзка с пазара на труда.
  • Координация, управление и изпълнение на интегрирани проекти и програми за развитие, свързани с човешките ресурси в контекста на национални и европейски инициативи.
  • Реализация на проучвания и научни изследвания върху човешките ресурси и местното развитие.
  • Проектиране, разработване и персонализиране на системи за управление на обучението и системи за управление на учебното съдържание.
  • Проектиране и разработване на цифрово образователно съдържание.
  • Разработване на курсове за дистанционно обучение.

APOPSI S.A. притежава сертификати за EN ISO 9001: 2008, EN ISO 27001: 2013 и EN ISO 1435 Системи за управление на качеството, свързани съответно с предоставяните от организацията услуги, сигурността на информационните технологии на компанията и реализацията на дейности за разпространение на информация.

www.apopsi.gr

Creatrix е малка частна компания, създадена през 2018 г., посветена на предлагането на консултации, подкрепа за управление на проекти и услуги в областта на образованието и културата. Постоянният персонал на организацията е 2 души, но компанията има достъп до набор от експерти, които работят към организацията на проектна база.

Основният фокус на Creatrix е върху предлагането на индивидуално обучение на лица, компании, общини и публични институции. Идеологията на компанията е фокусирана върху насърчаването на хората да изпълняват ролята си в професионалния живот с креативно мислене и позитивно отношение. Фирма Creatrix е ръководила различни проекти за развитие в сътрудничество с институции и образователни центрове.

www.creatrix.is/

Dialogue Diversity е новосъздадена консултантска организация, специализирана в аспектите на организационния и обучителния живот, свързани с комуникациите, развитието и взаимоотношенията. Нейният екип притежава огромен международен опит в цяла Европа и извън нея и има сериозен интерес в подпомагане на диалога и развитието в условия, характеризиращи се с професионално и културно многообразие. По отношение на предоставянето обучителни услуги, нейният подход е свързан с възприемането на организацията като социална система.

Седалището на компанията се намира в Авейро, Португалия. Иновативните програми за обучение за различни целеви групи включват собствени педагогически и дидактически подходи и материали, особено за социална интеграция, овластяване, самоосъзнаване и мотивация, както и базирани на ИКТ методи, които непрекъснато се актуализират. Компанията е специализирана в обучението по предприемачество и в насърчаването и развитието на самоинициатива и меки умения сред младите хора и възрастните лица. Екипът на Dialogue Diversity има богат опит в управлението на проекти и е участвал в няколко европейски проекта, свързани с обучението по предприемачество през последните години, като е бил ангажиран с координацията на някои крайни резултати и работни пакети.

www.dialogue-diversity.pt

Агенция за развитие на град Велика Горица – VE-GO-RA е местна организация за подкрепа на бизнеса, която предоставя бизнес, финансово и правно консултиране и техническа помощ.

Агенцията осигурява стабилна платформа за предоставяне на информационна, менторска, консултантска и оперативна подкрепа на участниците в местното развитие, със силен акцент върху работата в мрежа на публичните институции, икономическите субекти и организациите на гражданското общество.

Чрез своята работа, Агенцията подкрепя развитието на града, като предлага интелигентни стратегически решения за града и неговите жители. В допълнение, VE-GO-RA поставя специален акцент върху предоставянето на подкрепа за предприемаческия сектор чрез информиране, подготовка и изпълнение на предприемачески проекти, с цел развитие на модерен и устойчив град Велика Горица.

Визията на VE-GO-RA е град Велика Горица да се асоциира с модерен град, в който градската администрация използва съвременните технологии като инструмент за създаване на качествени решения за своите жители и да превърне VE-GO-RA в основен избор за гражданите и предприемачите, когато търсят качествена бизнес информация или подкрепа.

Агенцията работи с целева целевата група от около 1500 съществуващи компании и 900 занаятчии, но също така адресира граждани, желаещи да започнат собствен бизнес. Услугите се отличават с универсален подход, в който всички МСП и физически лица, които се стремят да станат предприемачи, могат да намерят своите предимства. По този начин, крайните потребители получават ясно послание от местната общност, че всяко предприемаческо начинание изисква смелост и заслужава обществена подкрепа.

www.vegora.hr

YSBF (Фондация „Младежи в науката и бизнеса“) е организация с идеална цел, насочена към подкрепа на иновативните идеи и креативността. Тя разпространява информация за развитието на науката и технологиите и провежда изследователски дейности, свързани с информационните технологии и иновациите.

YSBF е ангажирана с редица проекта за това, как да се повишат знанията на младите хора и възрастните, както и по въпроси, свързани с насърчаване на творчеството и иновативното мислене, за да се популяризират научните дисциплини като кариерен избор сред младите хора, възрастни и групите в неравностойно положение в обществото. YSBF оказва подкрепа на гореспоменатите групи с помощта на насърчаване на предприемачеството и вътрешното предприемачеството и създаване на основа за по-качествени възможности за работа на хората, вкл. тези в неравностойно положение (например мигранти).

От основаването си през 2001 г., YSBF получава финансиране за своите проекти от фондовете от ЕС, частния сектор, естонското правителство и международни организации. Фондацията е със седалище в Талин, Естония, но нейните проекти са предимно международни. YSBF има повече от 15 години опит в проекти, свързани с младите хора, науката, технологиите и разпространението на нови идеи.

YSBF счита за много важно да включва в своите дейности различни социални групи – вкл. млади хора в неравностойно положение.

www.ysbf.org

Тора Консулт ООД е частна компания, създадена през 2011 г. в София, България, с дейност, фокусирана основно в областта на предприемаческата подкрепа, управленското консултиране и регионалното развитие. Експертният екип на компанията има успешен опит в горепосочените сфери и постоянно се стреми да разширява обхвата на предлаганите от фирмата услуги. По този начин, екипът от експерти на компанията е натрупал през годините богат опит в следните области:
– подготовка, изпълнение и управление на обучителни семинари и публични събития;
– изследователски дейности в областта на предприемачеството, регионалното развитие, образованието и обучението, пазара на труда, политиките по заетостта и др.;
– изготвяне на предварителни и последващи оценки на международни, национални, регионални и местни стратегии и програми за развитие;
– разработване на социални и икономически анализи и прогнози.

Тора Консулт се фокусира и върху предоставянето на подкрепа за стартиране на бизнес чрез предоставяне на консултантски услуги, свързани с анализ на осъществимостта на съответната бизнес идея, бизнес проучвания и обучение, избор на местоположение на бизнеса, оценка на жизнеспособността на бизнес модела, идентифициране и оценка на бариерите пред стартирането, изготвяне на бизнес план и маркетингова стратегия, идентифициране на възможности за финансиране, текуща подкрепа за бизнес манторство и др. По този начин Тора Консулт оказва помощ на предприемачите да се справят успешно с предизвикателства, свързани с бизнес планирането, конкуренция, вземането на решения, формирането на партньорства, финансовото управление, доверието на клиентите и др.

www.toraconsult.com