All Posts By

andreas

БЮЛЕТИН #1

By Новини

Проектът

SINTRA – Постигане на устойчивост чрез вътрешно предприе- мачество е 24-месечен проект по програма Еразъм + (KA2: Стратеги- чески партньорства за обучение на възрастни), предназначен да оси- гури интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите на организациите за развитие на умения, компетентности и нагласи, свързани с вътреш- ното предприемачество, както за служителите, така и за работодате- лите за подобряване на организационната устойчивост.

Партньорите по проекта

 

Целеви групи

Целевите групи по про- екта са работодатели и служители от бизнес, гражданския и публич- ния сектор, които се интересуват от пови- шаване на капацитета за устойчиво развитие на своите организации чрез вътрешно предп- риемачество

Проектни цели

  • По-добро разбиране на националния и секторния контекст в областта на екологичната, соци- алната и икономическата устойчивост от вътрешнопредприемаческа гледна точка и идентифи- циране на съществуващите несъответствия във вътрешнопредприемаческото мислене на орга- низационно равнище.
  • Разработване на иновативна обучителна методология, средства и материали, съчетаващи про- цесите на фокусирано върху устойчивостта вътрешнопредприемаческо обучение и консулти- ране в един интегриран подход, за да се подобри въздействието на организациите върху окол- ната среда и тяхната социална и бизнес устойчивост.
  • Адресиране на нуждите на организациите чрез предоставяне на пилотни обучителни семинари и консултантски услуги, ориентирани към устойчивост, които насърчават вътрешнопредприе- маческите усилия, които в крайна сметка могат да доведат до нови или модифицирани про- дукти и услуги с положително въздействие върху устойчивостта.
  • Трансфериране на резултатите от проекта в други страни чрез създаване на платформа за електронно обучение и осигуряване на набор от инструменти за отворени иновации, насочени към фокусирано върху устойчивостта вътрешно предприемачество.

 

Очаквани резултати

  • Анализ на несъответствията в национален и секторен контекст в областта на екологичната, социалната и икономическата устойчивост от вътрешнопредприемаческа гледна точка и иден- тифициране на адекватни добри практики, които могат да се използват като обучителни ре- сурси за работодателите и служителите.
  • Учебна програма и обучителни ресурси по проект SINTRA за ориентирано към устойчивост вътрешнопредприемаческо обучение на служители и работодатели.
  • Консултиране за разработване на ориентирани към устойчивост вътрешнопредприемачески задания от представители на организациите.
  • Платформа за електронно обучение по проект SINTRA за предоставяне на достъп до обучител- ни ресурси, разработени в рамките на проекта за ползване от целевите групи и заинтересова- ни крайни потребители.
  • Набор от инструменти за отворени иновации, който ще помогне на представителите на орга- низациите да събират идеи и да модифицират продукти, услуги и организационни процеси, за да бъдат по-екологични и по-устойчиви в социално и икономическо отношение.

 

Новини по проекта

1-ва международна онлайн среща по проект SINTRA

Поради ограниченията, свързани с COVID-19, на 10 и 11 септември 2020 г. успешно беше прове- дена първата транснационална електронна среща по проекта в MS TEAMS.

По време на двудневната среща, представителите на партньорите имаха възможност да обсъдят подробно разработването на интелектуалните продукти по проекта, както и няколко важни ас- пекта на техническото и финансовото му управление.

Бяха представени и обсъдени и дейностите по разпространение на резултатите и бяха взети ня- колко важни решения относно изпълнението на дейностите по информиране и публичност на проекта. И накрая, стратегията за осигуряване на качеството на проекта и дейностите по оценка на резултатите от проекта също бяха подробно представени от координатора на проекта, което постави основата за успеха на проектната инициатива.

Стартиране изпълнението на Интелектуален продукт №1 „Добри практики и анализ на несъответствията“

Изпълнението на дейност „Устойчивост чрез вътрешно предприемачество – национални изследвания и идентифициране на добри практики“ стартира във всички партньорски страни по проекта през октомври 2020 г. Началният етап от изпълнението на проект SINTRA е свързан с дълбочинно изследване на националните и секторни условия за развитие на екологич- на, социална и икономическа устойчивост, както и съществуващите добри практики в определени сектори с потенциал за устойчивост в съответната партньорска държава, свързани с положител- ните ефекти, които вътрешното предприемачество може да има върху устойчивостта в едно или повече от нейните горе-упоменати измерения. Това изследване, наред с анкетните проучвания и интервютата за анализ на несъответствията, които ще бъдат проведени като следваща стъпка в рамките на интелектуален продукт 1, ще послужат за запълване на празнина в систематичното картографиране на нуждите от обучение на служителите и работодателите в областта на фоку- сираното върху постигане на устойчивост вътрешно предприемачество в партньорските страни.

Очаква се съответните национални изследвания да приключат до средата на ноември 2020 г. и да бъдат поместени на уебсайта на проекта.

SINTRA_newsletter 1_BG

Стартиране изпълнението на Интелектуален продукт №1 „Добри практики и анализ на несъответствията“

By Новини

Изпълнението на дейност „Устойчивост чрез вътрешно предприемачество – национални изследвания и идентифициране на добри практики“ стартира във всички партньорски страни по проекта през октомври 2020 г. Началният етап от изпълнението на проект SINTRA е свързан с дълбочинно изследване на националните и секторни условия за развитие на екологична, социална и икономическа устойчивост, както и съществуващите добри практики в определени сектори с потенциал за устойчивост в съответната партньорска държава, свързани с положителните ефекти, които вътрешното предприемачество може да има върху устойчивостта в едно или повече от нейните горе-упоменати измерения. Това изследване, наред с анкетните проучвания и интервютата за анализ на несъответствията, които ще бъдат проведени като следваща стъпка в рамките на интелектуален продукт 1, ще послужат за запълване на празнина в систематичното картографиране на нуждите от обучение на служителите и работодателите в областта на фокусираното върху постигане на устойчивост вътрешно предприемачество в партньорските страни.

Очаква се съответните национални изследвания да приключат до средата на ноември 2020 г. и да бъдат поместени на уебсайта на проекта.

Първа международна среща по проект SINTRA

By Новини

Поради ограниченията, свързани с COVID-19, на 10 и 11 септември 2020 г. успешно беше проведена първата транснационална електронна среща по проекта в MS TEAMS.

По време на двудневната среща, представителите на партньорите имаха възможност да обсъдят подробно разработването на интелектуалните продукти по проекта, както и няколко важни аспекта на техническото и финансовото му управление.

Бяха представени и обсъдени и дейностите по разпространение на резултатите и бяха взети няколко важни решения относно изпълнението на дейностите по информиране и публичност на проекта. И накрая, стратегията за осигуряване на качеството на проекта и дейностите по оценка на резултатите от проекта също бяха подробно представени от координатора на проекта, което постави основата за успеха на проектната инициатива.

facebook.com/sintraproject.eu