За проекта

Проект SINTRA разработва специално иновативни учебни ресурси и инструменти, насочени към подкрепа на вътрешно предприемачество, ориентирано към постигане на устойчивост в организациите в бизнес, гражданския или публичния сектор в Европа.

Целите на проекта SINTRA са:

По-добро разбиране на националния и секторния контекст в областта на екологичната, социалната и икономическата устойчивост от вътрешнопредприемаческа гледна точка и идентифициране на съществуващите несъответствия във вътрешнопредприемаческото мислене на организационно равнище.
Разработване на иновативна обучителна методология, средства и материали, съчетаващи процесите на фокусирано върху устойчивостта вътрешнопредприемаческо обучение и консултиране в един интегриран подход, за да се подобри въздействието на организациите върху околната среда и тяхната социална и бизнес устойчивост.
Адресиране на нуждите на организациите чрез предоставяне на пилотни обучителни семинари и консултантски услуги, ориентирани към устойчивост, които насърчават вътрешнопредприемаческите усилия, които в крайна сметка могат да доведат до нови или модифицирани продукти и услуги с положително въздействие върху устойчивостта.
Трансфериране на резултатите от проекта в други страни чрез създаване на платформа за електронно обучение и осигуряване на набор от инструменти за отворени иновации, насочени към фокусирано върху устойчивостта вътрешно предприемачество.

За постигане на тези цели, проект SINTRA предвижда изпълнението на следните дейности:

Анализ на несъответствията в национален и секторен контекст в областта на екологичната, социалната и икономическата устойчивост от вътрешнопредприемаческа гледна точка и идентифициране на адекватни добри практики, които могат да се използват като обучителни ресурси за работодателите и служителите.
Разработване на учебна програма по проект SINTRA, подход за обучение, методология и съдържание за ориентирано към устойчивост вътрешнопредприемаческо обучение на служители и работодатели.
Ориентирано към устойчивост повишаване на уменията на работодателите и служителите в областта на вътрешното предприемачество чрез провеждане на обучителни семинари и предоставяне на консултантски услуги.
Разработване на интерактивна платформа за електронно обучение, която ще улесни пилотното смесено обучение на целевите групи по проекта и дистанционното обучение на заинтересованите работодатели и служители по фокусирано върху устойчивостта вътрешно предприемачество, след приключване на проекта.
Разработване на набор от инструменти за отворени иновации, който ще помогне на служителите в организациите да събират идеи и да модифицират продукти, услуги и организационни процеси, за да бъдат по-екологични и по-устойчиви в социално и икономическо отношение.