Projekt

SINTRA projekt arendab kohandatud ja uuenduslikke koolitusressursse ja -vahendeid, mis on mõeldud jätkusuutlikkusele suunatud ettevõtluse, tsiviil- või valitsussektori organisatsioonide toetamisele kogu Euroopas

SINTRA projekti eesmärgid on:

Paremini mõista siseriiklikust ja valdkondlikust kontekstist keskkonna, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse valdkonnas ettevõtluslikust (intrapreneurial) vaatenurgast lähtuvalt ning teha kindlaks olemasolevad lüngad ettevõttesisese mõtteviisi osas organisatsiooni tasandil.
Töötada välja uuenduslik koolitusmetoodika, -vahendid ja -materjal, ühendades jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttesisese koolituse ja nõustamise protsessid ühtses integreeritud lähenemisviisis, et suurendada organisatsioonide keskkonnamõju ning nende sotsiaalset ja ärilist jätkusuutlikkust.
Organisatsioonide vajaduste rahuldamine, korraldades jätkusuutlikkusele suunatud pilootkoolitusi ja nõustamisteenuseid, suurendades ettevõtete siseseid jõupingutusi, mis võivad lõpuks viia uute või täiendatud toodete ja teenusteni, millel on positiivne mõju jätkusuutlikkusele.
Projekti tulemuste edastamine teistesse riikidesse e-õppe platvormi loomise kaudu ja avatud jätkusuutlikkusele suunatud ettevõtluse jaoks avatud innovatsiooni tööriistakomplekti loomine.

Nende eesmärkide saavutamiseks nähakse SINTRA projektis ette järgmiste tegevuste elluviimine:

Keskkonna, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse valdkonna siseriiklike ja valdkondlike kontekstide puudujääkide analüüs ettevõttesisest vaatenurgast ja seonduvate heade tavade väljaselgitamine, mida võib kasutada tööandjate ja töötajate haridusressurssidena.
SINTRA õppekava, koolituskäsitluse, metoodika ja sisu väljatöötamine töötajate ja tööandjate jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttesisese koolituse jaoks.
Jätkusuutlikkusele keskendunud tööandjate ja töötajate ettevõttesisese kvalifikatsiooni tõstmine koolitustubade ja nõustamisteenuste pakkumise kaudu.
Interaktiivse e-õppe platvormi väljatöötamine, mis hõlbustab projekti sihtrühmade kombineeritud õppeprojekti ning huvitatud tööandjate ja töötajate kaugõppe jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttesisest ettevõtlust pärast projekti lõppu.
Avatud innovatsiooni tööriistakomplekti väljatöötamine, mis aitab organisatsioonide töötajatel ideid koguda ning tooteid, teenuseid ja organisatsioonilisi protsesse keskkonnasõbralikumaks ning sotsiaalses ja majanduslikus mõttes jätkusuutlikumaks muuta.