Partnerid

SINTRA konsortsium koosneb seitsmest partnerorganisatsioonist kuuest riigist (Island, Bulgaaria, Horvaatia, Eesti, Kreeka ja Portugal), nagu allpool täpsustatud.

Projekti koordinaator

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi (Lääne-Islandi elukestva õppe keskus) on avalik mittetulunduslik organisatsioon, mille omanikeks on piirkonna omavalitsused, kohalikud ametiühingud, kohalikud kolledžid ja mõned olulised ettevõtted. Keskus asutati 19. veebruaril 1999 ja seda toetab osaliselt Islandi haridus-, teadus- ja kultuuriministeerium. Símenntunarmiðstöðini asutajaid on kokku 34, sh. piirkonna omavalitsused, ettevõtted ja asutused.

Símenntunarmiðstöðini peamine eesmärk on edendada ja abistada täiendõpet Islandi lääneosas, pöörates erilist tähelepanu täiendõppe toetamisele, kvalifikatsiooni tõstmisele ja elanikkonna heaolule. Keskus pakub töötutele ja / või oskusteta töötajatele kursusi, oskustöötajate täiendõpet ja muid haridusteenuseid ning erinevaid koolituskursusi täiskasvanutele ja koolieast väljas olevatele noortele. Kursused valmistatakse ette koostöös teiste haridusasutuste ja organisatsioonidega. Lisaks on Símenntunarmiðstöðin suunatud keskhariduseta inimestele. Sellesse sihtrühma kuulub 40% tööturul olevatest inimestest, ehkki suhe on eri aastate ja piirkondade lõikes erinev. Selle rühma inimesed ei ole sageli motiveeritud koolis käima ning keskuse üks oluline ülesanne on leida ja kasutusele võtta uusi meetodeid, et motiveerida inimesi oma haridusteed jätkama ja lõpetama.

www.simenntun.is

AS APOPSI asutati 1995. aastal ja see tegutseb kutseõppe, karjäärinõustamise ja infotehnoloogia valdkonnas. APOPSI on üks Kreeka suurimaid riikliku ulatusega kutseõppe ja elukestva õppe keskusi. See asub Pireuses Kreekas ja selle osakonnad on Patra ja Nafplio linnades. Organisatsioonil on ka sidusüksus Rumeenias Bukarestis (SA APOPSI ROMANIA), mis pakub kutseõpet, karjääri- ja ärinõustamist ning IKT-teenuseid (IKT: arvuti- ning info- ja sidetehnoloogia).
AS APOPSI põhitegevus hõlmab järgmisi valdkondi:

  • Töötute, töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate vahetu kutseõpe, segaõppe või asünkroonse / sünkroonse e-õppe vormis.
  • Töötute ja töötajate karjäärinõustamine ja tugi sellistes küsimustes nagu erialaste huvide, pädevuste ja oskuste uurimine, ametialane orientatsioon, seos tööturuga.
  • Inimressurssidega seotud integreeritud projektide ja arenguprogrammide koordineerimine, juhtimine ja rakendamine riiklike ja Euroopa algatuste kontekstis
  • Inimressursside ja kohaliku arengu uuringute ja teadustöö rakendamine
  • Õppimissüsteemide ja õppesisu haldussüsteemide kujundamine, arendamine ja kohandamine
  • Digitaalse õppesisu kujundamine ja arendamine
  • Kaugõppekursuste väljatöötamine.

SA APOPSI-l on EN ISO 9001: 2008, EN ISO 27001: 2013 ja EN ISO 1435 kvaliteeditagamissüsteemid, mida rakendatakse vastavalt tema teenuste pakkumisele, ettevõtte infotehnoloogiasüsteemide turvalisusele ja levitamistegevuste rakendamisele.

https://www.apopsi.gr/en/

Creatrix on 2018. aastal asutatud väike eraettevõte, mis on pühendatud hariduse ja kultuuri valdkonna nõustamise, projektijuhtimise tugiteenuste ja teenuste pakkumisele. Organisatsiooni alaline personal koosneb 2 inimesest, kuid ettevõttel on juurdepääs ekspertidele, kes liituvad organisatsiooniga projektipõhiselt.

Creatrixi põhirõhk on olnud kohandatud hariduse pakkumine üksikisikutele, ettevõtetele, omavalitsustele ja asutustele. Ettevõtte ideoloogia on keskendunud inimeste innustamisele loovalt mõtlema ja positiivselt suhtuma. Creatrix on koostöös asutuste ja hariduskeskustega juhtinud erinevaid arendusprojekte.

www.creatrix.is/

Dialoogiline mitmekesisus on äsja asutatud nõustamisettevõte, mis on spetsialiseerunud organisatsiooni- ja hariduselu kommunikatiivsetele, arendavatele ja suhtelistele aspektidele. Selle meeskonnal on suur rahvusvaheline kogemus kogu Euroopas ja mujal ning ta tunneb suurt huvi dialoogi ja arengu hõlbustamiseks nii professionaalse kui ka kultuurilise mitmekesisuse kontekstis. Mis puutub koolitusse, siis dialoogi mitmekesisuse lähenemine on suunatud organisatsioonile, mida nähakse sotsiaalse süsteemina.

Ettevõtte peakontor asub Portugalis Aveiros. Uuenduslikud koolitusprogrammid erinevatele sihtrühmadele hõlmavad oma pedagoogilisi ja didaktilisi lähenemisi ning materjale, eriti sotsiaalse integratsiooni, mõjuvõimu suurendamise, eneserefleksiooni ja motivatsiooni ning IKT-põhiste meetodite osas, mida pidevalt täiendatakse. Oleme spetsialiseerunud ka ettevõtlusõppele ning noorte ja täiskasvanute omaalgatuse ning pehmete oskuste edendamisele ja arendamisele. Dialogue Diverity meeskonnal on palju projektijuhtimise metoodika alaseid kogemusi ja ta on viimastel aastatel osalenud mitmes ettevõtlusharidusega seotud Euroopa projektis, vastutades mõnede lõpptulemuste ja tööpakettide eest.

www.dialogue-diversity.pt

Velika Gorica linna arendusagentuur – VE-GO-RA on kohalik ettevõtluse arendamise organisatsioon, mille eesmärk on ettevõtlus, finants- ja õigusnõustamine ning tehniline abi.

See pakub stabiilset platvormi kohalikus arengus osalejatele teabe-, nõustamis- ja operatiivtoe pakkumiseks, pöörates suurt tähelepanu avalike asutuste, majandusüksuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustike loomisele.

Oma tööga toetab agentuur linna arengut, pakkudes linnale ja selle kodanikele arukaid n-ö targa linna strateegilisi lahendusi. Lisaks sellele pööratakse erilist rõhku ettevõtlussektori toetamisele ettevõtlusprojektide teavitamise, ettevalmistamise ja elluviimise kaudu, eesmärgiga arendada kaasaegset ja jätkusuutlikku Velika Gorica linna.

VE-GO-RA visioon on teha Velika Goricast esimene positiivne moodsa linna ühendus, kus linnavalitsus kasutab kaasaegset tehnoloogiat oma kodanike jaoks kvaliteetsete lahenduste loomiseks ja teeb VE-GO-RA kodanike ja ettevõtjate jaoks esimeseks positiivseks ühenduseks kvaliteetset äriteavet või tuge otsides.

Agentuur on pühendatud umbes 1500 olemasoleva ettevõtte ja 900 käsitöölise sihtrühmale, kuid tegeleb ka kodanike sooviga alustada oma äri. Teenustel on universaalne disain, kus kõik ettevõtjaks saada soovivad VKEd ja üksikisikud leiavad oma eelise. Nii toimides saavad lõppkasutajad kohalikult kogukonnalt selge sõnumi, et iga ettevõtlik ettevõtmine peegeldab julgust ja väärib avalikkuse toetust.

www.vegora.hr

Sihtasutus Noored Teaduses ja Ettevõtluses (YSBF) on mittetulundusühing, mille eesmärk on toetada innovaatilisi ideid ja loovust. Levitame teavet teaduse ja tehnoloogia edusammude kohta ning viime läbi IT ja innovatsiooniga seotud uurimistöid.

YSBF on tegelenud mitme projektiga, kuidas arendada noorte ja täiskasvanute teadmisi, samuti loovuse ja uuendusliku mõtlemise edendamise küsimustes, et propageerida teadusega seotud alasid kui karjääri valikut noorte, täiskasvanute ja ühiskonna ebasoodsas olukorras olevate rühmade seas. YSBF toetab ülalnimetatud rühmi ettevõtluse ja ettevõttesisese ettevõtluse edendamise abil ning loob aluse inimeste täpsematele töövõimalustele, sh. ebasoodsas olukorras (nt sisserändajad).

Alates YSBF asutamisest 2001. aastal on organisatsioon projektide jaoks rahastanud EL-i fonde, erasektori ettevõtteid, Eesti valitsust ja rahvusvahelisi organisatsioone. Organisatsioon asub Eestis Tallinnas, kuid on seotud peamiselt rahvusvaheliste projektidega. YSBF-il on enam kui 15-aastane kogemus noorte, teaduse, tehnoloogia ja uudsete ideede levitamisega seotud projektides.
YSBF peab väga oluliseks kaasata oma tegevustesse erinevaid sotsiaalseid rühmi – sealhulgas ebasoodsa taustaga noori.

www.ysbf.org

AS Tora Consult on 2011. aastal Sofias Bulgaarias asutatud eraettevõte, mis keskendub peamiselt ettevõtluse toetamisele, juhtimiskonsultatsioonidele ja piirkondlike ettevõtete arengule. Ettevõtte ekspertide meeskonnal on ülalnimetatud valdkondades edukad kogemused ja püütakse pidevalt laiendada pakutavate teenuste ulatust. Seega ettevõtte ekspertide meeskonnal on aastate jooksul kogunenud suuri kogemusi järgmistes valdkondades:
– koolitusseminaride ja reklaamürituste ettevalmistamine, läbiviimine ja juhtimine;
– teadusuuringud ettevõtluse, regionaalarengu, hariduse ja koolituse, tööturu, tööhõivepoliitika jms valdkonnas;
– rahvusvaheliste, riiklike, piirkondlike ja kohalike arengustrateegiate ja -programmide eel- ja järelhindamiste ettevalmistamine;
– sotsiaalsete ja majanduslike analüüside ja prognooside väljatöötamine.

Tora Consult on keskendunud ka starditoetuse pakkumisele nõustamisteenuste pakkumise kaudu, mis on seotud vastava äriidee tasuvuse analüüsiga, äriuuringute ja -koolitusega, ettevõtte asukoha valimisega, ärimudeli elujõulisuse hindamisega, alustamise takistuste kindlakstegemisega ja hindamisega, äriplaani ja turundusstrateegia koostamisega, rahastamisvõimaluste leidmisega, käimasoleva ettevõtluse mentorluse toega jne. Seda tehes pakub Tora Consult ettevõtjatele abi ettevõtluse planeerimise, konkurentsi, otsuste langetamise, partnerluse kujundamise, finantsjuhtimise, klientide usaldusega jne.

www.toraconsult.com