All Posts By

andreas

UUDISKIRI #1

By Uudised

Projekt

SINTRA – Jätkusuutlikkuse saavutamine INTRApreneurshipi kaudu on 24-kuuline Erasmus+ projekt (KA2: täiskasvanuhariduse strateegiline partnerlus), mille eesmärk on pakkuda organisatsioonide vajadustele kohandatud integreeritud tuge, et arendada nii töötajate kui ka tööandjate ettevõtlusega (ingl k intrapreneurship) oskusteavet, pädevusi ja hoiakuid nii töötajate kui ka tööandjate seas organisatsioonide jätkusuutlikkuse täiustamiseks.

Projekti partnerid

Projekti koordinaator: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi,
Island — www.simenntun.is
APOPSI Information Technology, Nõustamis- ja koolitusteenused
S.A, Kreeka — www.apopsi.gr
Creatrix ehf, Island — www.creatrix.is
Dialoogi Mitmekesisus Unipessoal Lda, Portugal —
www.dialogue- diversity.pt
VE-GO-RA, Horvaatia — www.vegora.hr
YSBF SA Noored Teaduses ja Ettevõtluses, Eesti —
www.ysbf.org
Tora Consult Ltd., Bulgaaria — www.toraconsult.com

SITHRÜHMAD
Projekti sihtrühmad on ettevõtjad, tsiviil- ja valitsussektori tööandjad ja töötajad, kes on huvitatud oma organisatsiooni jätkusuutlikkuse suurendamisest firmasisese ettevõtluse (ingl k Intrapreneurship) kaudu.

Projekti eesmärgid

  • Et paremini mõista riiklikke ja valdkondlikke kontekste keskkonna-, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse vallas siseettevõtluse (ingl k intrapreneurial) vaatenurgast ning teha kindlaks olemasolevad lüngad siseettevõtluse (ingl k intrapreneurial ) mõtteviisis organisatsiooni tasandil.
  • Töötada välja uuenduslik koolitusmetoodika, -vahendid ja -materjal, ühendades jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttesisese (ingl k intrapreneurial ) koolituse ja nõustamise protsessid ühtses integreeritud lähenemisviisis, et suurendada organisatsioonide keskkonnamõju ning nende sotsiaalset ja ärilist jätkusuutlikkust.
  • Organisatsioonide vajaduste rahuldamine, korraldades jätkusuutlikkusele suunatud pilootkoolitusi ja nõustamisteenuseid, suurendades ettevõtluse siseseid jõupingutusi, mis võivad lõpuks viia uute või muudetud toodete ja teenusteni, millel on positiivne mõju jätkusuutlikkusele.
  • Projekti tulemuste edastamine teistesse riikidesse e-õppe platvormi loomise kaudu ja luua avatud innovatsiooni tööriistakomplekt jätkusuutlikkusele suunatud siseettevõtluse jaoks.

Oodatavad tulemused

  • Riikliku ja valdkondliku konteksti puudujääkide analüüs keskkonnaalase, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse vallas ettevõttesisest vaatenurgast ja seonduvate heade tavade väljaselgitamine, mida võib kasutada tööandjate ja töötajate haridusressurssidena.
  • SINTRA õppekava, koolituskäsitluse, metoodika ja sisu väljatöötamine töötajate ja tööandjate jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttesisese koolituse jaoks.
  • Tööandjate ja töötajate jätkusuutlikkusele keskendunud ettevõtluse (ingl k intrapreneurship) täiendkoolitus koolitustubade ja nõustamisteenuste pakkumise kaudu.
  • Interaktiivse e-õppe platvormi väljatöötamine, mis hõlbustab projekti sihtrühmade kombineeritud pilootõppimist ning huvitatud tööandjate ja töötajate kaugõppe jätkusuutlikkusele keskendunud siseettevõtlust (ingl k intrapreneurship) pärast projekti lõppu.
  • Avatud innovatsiooni tööriistakomplekti väljatöötamine, mis aitab organisatsioonide töötajatel ideid koguda ning tooteid, teenuseid ja organisatsioonilisi protsesse keskkonnasõbralikumaks ning sotsiaalses ja majanduslikus mõttes jätkusuutlikumaks muuta.

Projekti uudised

SINTRA 1. riikidevaheline e-koosolek

COVID-19 piirangute tõttu viidi 10. ja 11. septembril 2020 edukalt läbi esimene riikidevaheline projekti e-kohtumine veebiplatvormil MS TEAMS.

Kahepäevase kohtumise ajal oli partnerite esindajatel võimalus üksikasjalikult arutada projekti intellektuaalsete väljundite arendamist ning mitmeid olulisi aspekte projekti tehnilises ja
finantsjuhtimises.

Samuti tutvustati ja arutati levitamistöö paketi tegevusi ning projekti levitamistegevuste elluviimise kohta võeti vastu mitu olulist otsust. Lõpuks tutvustas projekti edukuse aluse seadnud projekti
koordinaator põhjalikult ka projekti kvaliteedi tagamise strateegiat ja projekti hindamise tegevusi.

1. intellektuaalse väljundi algatamine – “head tavad ja puudujääkide analüüs”

Programmi „Sustainability through Intrapreneruship – National Studies and Good Practices Identification” rakendamine kõigis projektiriikides algas oktoobris 2020. SINTRA projekti rakendamise algusetapp seisneb siseriikliku ja valdkondliku keskkonna põhjalikus uurimises. keskkonnaalase, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse ning olemasolevate heade tavade väljatöötamine konkreetsetes jätkusuutliku potentsiaaliga sektorites vastavas partnerriigis, mis on seotud positiivse mõjuga, mida ettevõttesisese ettevõtlus võib avaldada jätkusuutlikkusele ühes või mitmes dimensioonis. See uurimine koos puudujääkide analüüsi uuringute ja intervjuudega, mis viiakse läbi järgmise sammuna IO1 raames, täidab tühimiku jätkusuutlikkusele suunatud siseettevõtlusega (ingl k intrapreneurship) seotud töötajate ja tööandjate koolitusvajaduste süsteemses kaardistamises partnerriikides.

Sellega seotud riiklikud uuringud loodetakse lõpetada 2020. aasta novembri keskpaigaks ja need laetakse üles projekti veebilehele.

SINTRA_newsletter_EST-1

Intellektuaalse väljundi “Head tavad ja lünkade analüüs” algatamine

By Uudised

SINTRA projekti tegevuse „Jätkusuutlikkus läbi siseettevõtluse – riiklikud uuringud ja parimate praktikate kogumine” rakendamine kõigis projektiriikides on alanud oktoobris 2020. SINTRA projekti rakendamise algusetapp seisneb siseriikliku ja valdkondliku keskkonna põhjalikus uurimises. Keskkonnaalase, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse ning olemasolevate heade tavade kaardistamine konkreetsetes jätkusuutlikuse potentsiaaliga sektorites vastavas partnerriigis on seotud positiivse mõjuga, mida ettevõttesisese ettevõtlus võib avaldada jätkusuutlikkusele. Teostatud uurimistöö koos lünkanalüüsi uuringute ja intervjuudega viiakse läbi järgmise sammuna IO1 raames, mis aitab kaardistada jätkusuutlikkusele suunatud ettevõtete ja ettevõtjate koolitusvajadusi partnerriikides.

Uuringud partnerriikides peaksid eeldatavasti lõpule jõudma 2020. aasta novembri keskpaigas ja laaditakse üles projekti veebisaidile.

SINTRA 1. riikidevaheline e-koosolek

By Uudised

COVID-19 piirangute tõttu viidi 10. ja 11. septembril 2020 edukalt läbi esimene riikidevahelise projekti e-koosolek MS TEAMSis.

Kahepäevase kohtumise ajal oli partnerite esindajatel võimalus üksikasjalikult arutada projekti intellektuaalsete väljundite arendamist ning mitme olulise projekti tehnilise ja finantsjuhtimise aspekte.
Samuti tutvustati ja arutati levitamistöö paketi tegevusi ning võeti vastu mitu olulist otsust projekti levitamistegevuste elluviimise kohta. Lõpuks tutvustas projekti edukuse aluse seadnud projekti koordinaator põhjalikult ka projekti kvaliteedi tagamise strateegiat ja projekti hindamise tegevusi.

facebook.com/sintraproject.eu