ΝΕΑ

Ξεκίνησε η υλοποίηση του Παραδοτέου ΙΟ1 «Καλές Πρακτικές και Ανάλυση των Αναντιστοιχιών σε Δεξιότητες».

By 15 Οκτωβρίου, 202016 Δεκεμβρίου, 2020No Comments

Η υλοποίηση της δράσης «Βιωσιμότητα μέσω της Ενδοεπιχειρηματικότητας – Εθνικές Μελέτες και Καλές Πρακτικές» ξεκίνησε σε όλες τις συμμετέχουσες στο έργο χώρες τον Οκτώβριο του 2020. Το αρχικό στάδιο της υλοποίησης του SINTRA αφορά τη διερεύνηση του εθνικού πλαισίου σχετικά με την προώθηση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τον εντοπισμό καλών πρακτικών σε συγκεκριμένους κλάδους της Οικονομίας όπου πρακτικές ενδοεπιχειρηματικότητας συνδέονται με τη βιωσιμότητα σε μία ή περισσότερες από τις διαστάσεις της.

Η δράση αυτή, σε συνδυασμό με τις αναλύσεις των Αναντιστοιχιών σε Δεξιότητες και τις συνεντεύξεις σε εκπροσώπους επιχειρήσεων, που θα διεξαχθούν στο επόμενο στάδιο υλοποίησης του Παραδοτέου IO1, στοχεύει στην κάλυψη ενός κενού στη συστηματική χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων και των εργοδοτών τις χώρες εταίρους∙ ανάγκες οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο διασύνδεσης της ενδοεπιχειρηματικότητας με τη βιωσιμότητα.

Οι σχετικές εθνικές μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα του Νοεμβρίου 2020 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου.

facebook.com/sintraproject.eu